LIAA

Sia ONEZERO ir noslēdzis 18.05.2022 līgumu Nr. SKV-L-2022/274 ar Latvijas investīcijas un attīstības aģentūru par atbalsta sanemsanu pasakuma "Starptautiskä konkuretspejas veicinasana" ietvaros ko lidzfinanse Eiropas Regionalàs attistibas fonds